Branschkunskap

Prevent har flera checklistor som utvecklats för olika branscher. Checklistorna tar upp vanliga risker och brister i arbetsmiljön i respektive bransch men också åtgärder som motsvarar god praxis inom branschen. Det finns checklistor för mer än 50 olika branscher. GRATIS!

Branschkunskapen är indelad enligt SNI-koderna, som innefattar nedanstående huvudgrupper. De branscher för vilka det för närvarande finns arbetsmiljökunskap är markerade med fet stil. Längre ner på sidan hittar du information om respektive bransch. Listan inleds med sådana webbsidor som särskilt riktar sig till företagshälsovården. Vi har också valt att lägga Kontor direkt efter företagshälsovård, eftersom kontor förekommer i de flesta verksamheter.

Företagshälsovård

Kontor

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Utvinning av mineral

Tillverkning

Försörjning av el, gas, värme och kyla

Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering

Byggverksamhet

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

Transport och magasinering

Hotell- och restaurangverksamhet

Informations- och kommunikationsverksamhet

Finans- och försäkringsverksamhet

Fastighetsverksamhet, inkl. lokalvård

Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster (inkl. bevakningstjänster)

– Callcenter

– Arbetsförmedling, bemanning och andra personalrelaterade tjänster

– Säkerhets- och bevakningsverksamhet

Offentlig förvaltning och försvar; obligatorisk socialförsäkring

Utbildning

– Trafikskolor

Vård och omsorg; sociala tjänster

Kultur, nöje och fritid

Annan serviceverksamhet

Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader mm

Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk

Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d.

Företagshälsovård

Det finns flera webbplatser som utvecklats särskilt för företagshälsovården:

fhv.nu är en webbplats med information om utbildningar och kurser och om forskning.

fhvforskning.se är en webbplats om forskning till nytta för företagshälsovården och deras kunder.

fhvmetodik.se är en webbplats om metoder för företagshälsovårdens arbete.

Prevent har publicerat en checklista för företagshälsovården arbete med den egna arbetsmiljön. GRATIS!

Kontor

Arbetsmiljöverket har sida om olika Kontorslokaler.

Prevent har publicera flera GRATIS!-checklistor om kontor och kontrosarbete:
Bildskärmsarbetsplatser
Kontor

Ventilationen upplevs ofta som ett problem på kontor. IVL har studerat kontorsventilation och har även utvecklat en rapport om åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet av kontorsventilation när ventilationen upplevs fungera dåligt. GRATIS!

Jordbruk, skogsbruk och fiske

Arbete i skog

Säker skog är en webbplats om arbetsmiljön vid skogsarbete inklusive vedhantering. Vid skogsarbete krävs kunskaper motsvarande motorsågskörkort (enligt AFS 2012:01 Arbete med motorkedjesågar). Säker skog är en förening som även utvecklat och driver arbetet med utbildning för motorsågskörkort. GRATIS info på webbsidan. Utbildningen för motorsågskörkort kostar.

Arbetsmiljöverket har två broschyrer om arbete i skogsbruk. En kortversion (ADI 674) samt en mer omfattande (ADI 664) om att arbeta säkert i skogsbruket.

Prevent har publierat flera GRATIS!-chekclistor om skogsbruk:
Skogsbruk – avverkning och terrängtransport
Skogsplantskolor
Skogsvård – motormanuell avverkning och röjning

Lantbruk

Rådgivning om arbetsmiljö

Projektet Säkert Bondförnuft som tidigare arbetade med arbetsmiljöfrågor är nu definitivt avslutat. Men LRF fortsätter att erbjuda rådgivning inom området genom ett samarbete med SLA och den nya föreningen ”Säker Arbetsmiljö Sverige”. Föreningen består bland annat av några av handledarna från Säkert Bondförnuft och ett antal skyddsingenjörer.

LRF´s webbplats om arbetsmiljö och säkerhet inom lantbruket.

Arbetsmiljöverket har en temasida om jordbruk.

Prevent har publicerat flera checklistor om lanbruk. GRATIS!
Lantbruk – allmän del
Lantbruk – arbete med nötdjur
Lantbruk – arbete med svin
Traktorkörning

Tillverkande industri

Svetsa Rätt är en webbplats med information om arbetsmiljön vid svetsning. Den beskriver risker men framför allt hur man utformar arbetsplatser för svetsning för att riskerna ska vara under kontroll. Gå in under Vem är du? på förstasidan – där finns en länk till verksam inom företagshälsovård som kan vara en bra ingång för dig. Tips! Använd gärna Svetsa Rätt som underlag för utbildning. GRATIS!

Prevent har publicerat flera GRATIS!-checklistor för olika typer av tillverkande industri:
Gjuteri1 – allmän del
Gjuteri 2 – produktionsprocessen
Grafisk produktion
Kemisk-Teknisk industri
Plastindustrin – Formsprutning
Slakteri – allmän
Slakterier – slakt och styckning
Slakterier – charkuterier
Snickerier
Svets, tillfälliga arbetsplatser  (omfattar samtliga checklistor nedan om Svets, tillfällig arbetsplats)
Svets, tillfälliga arbetsplatser – Arbetsledningen
Svets, tillfälliga arbetsplatser – För svetsaren
Svets, tillfälliga arbetsplatser – Arbetsplatsen
Svets, tillfälliga arbetsplatser – Fungerande rutiner
Svets, tillfälliga arbetsplatser – Svetsarnas kunskap om arbetsmiljö
Svets, tillfälliga arbetsplatser – Utrustning och skyddsutrustning
Svets, tillfälliga arbetsplatser – Kemiska produkter och transport 
Svetsverkstäder
Svetsverkstäder – farliga arbetsmoment och målning
Svetsverkstäder – godsmottagning och lager
Svetsverkstäder – planering och organisation
Svetsverkstäder – slaggning, slipning och riktning
Svetsverkstäder – svetshallen
Sågverk del 1 – Allmän del
Sågverk del 2 – Timmerplan, mätstation
Sågverk del 3 – Rotreducerare, barkning, timmerintag
Sågverk del 4 – Såghus
Sågverk del 5 – Råsortering
Sågverk del 6 – Ströläggning
Sågverk del 7 – Torkning
Sågverk del 8 – Justerverk
Sågverk del 9 – Paketläggning, emballering
Sågverk del 10 – Utlastning
Sågverk del 11 – Hyvleri
Verkstadsindustrin – Maskinsäkerhet – Fräs
Verkstadsindustrin – Maskinsäkerhet – Pelarborr
Verkstadsindustrin – Maskinsäkerhet – Slipmaskin
Verkstadsindustrin – Maskinsäkerhet – Svarv
Pressar och gradsaxar
Ytbehandlingsindustrin

Försörjning av el, gas, värme och kyla

Arbetsmiljöverket har en temasida om Vindkraft.

Vattenförsörjning; avloppsrening, avfallshantering och sanering

Avfallshantering

Hämtaavfall.nu är en webbplats om arbetsmiljön vid insamling av hushållsavfall. GRATIS!

På TYA:s hemsida finns information om arbetsmiljö vid sophämtning.

Prevent har publierat två checklistor om insamling av avfall. GRATIS!
Insamling och transport av hushållsavfall
Insamling och transport av källsorterat avfall

Vatten- och avloppsverk

ArbetsmiljöVA är en webbplats om arbetsmiljön inom VA-verk. GRATIS!

Byggverksamhet

Arbetsmiljöverket sida om byggnads- och anläggningsarbete.

Prevent har publicerat flera GRATIS!-checklistor för olika typer av bygg- och anläggningsarbete:
Byggnadsplåtslageri
Kylarbeten del 1 – Nyinstallation
Kylarbeten del 2 – Servicearbeten
Kylarbeten del 3 – Servicebil
Måleri – allmän
Måleri – entreprenad
Plåtslageriverkstäder
VVS del 1 – allmän del
VVS del 2 – servicebil och servicearbeten
VVS del 3 – rotarbeten
VVS Isoleringsarbete – komplett (omfattar samtliga åtta checklistor om VVS nedan)
VVS Isoleringsarbete – arbetsmetoder
VVS Isoleringsarbete – arbetsplanering
VVS Isoleringsarbete – arbetsplatsen
VVS Isoleringsarbete – fungerande rutiner
VVS Isoleringsarbete – för montören på plats
VVS Isoleringsarbete – isoleringsmontörernas kunskaper
VVS Isoleringsarbete – lim och andra kemiska produkter
VVS Isoleringsarbete – utrustning för säker och bra arbetsmiljö
Ventilationsmontage

Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar

Handelns arbetsmiljökommitté är en webbplats med en hel del matnyttig information om arbetsmiljön inom handeln.

Detaljhandel och Partihandel

Arbetsmiljöverket om hot och våld inom detaljhandel.

Prevent har publicerat flera GRATIS!-checklistor för olika typer av handelsverksamheter:
Bageri och konditori
Detalj- och partihandel
Detalj- och partihandel – förpackningsprovaren – verktyg för bättre förpackningar

Apotek

Prevent har publicerat en checklista för Apoteksbranschen. GRATIS!

Bensinstationer

På TYA:s hemsida finns information om arbetsmiljö på bensinstationer och inom petroleumbranschen.

Däck

På TYA:s hemsida finns information om arbetsmiljö inom däckbranschen.

Transport och magasinering

Arbetsmiljöverket om transport och kommunikationer.

Taxi

På TYA:s hemsida finns information om arbetsmiljö inom taxibranschen.

Prevent har publicerat en checklista om Yrkesförare – Taxi. GRATIS!

Åkeri

På TYA:s hemsida finns information om arbetsmiljö inom åkerier.

Prevent har publicerat en checklista om Yrkesförare – lastbil och buss. GRATIS!

Terminaler och lager

På TYA:s hemsida finns information om arbetsmiljö på terminaler och lager.

Flyg

På TYA:s hemsida finns information om arbetsmiljö inom flygbranschen.

Hamn och stuveri

På TYA:s hemsida finns information om arbetsmiljö inom hamn och stuveri.

Prevent har publicerat två checklistor om hamnar. GRATIS!
Hamnar – allmän del
Hamnar Containerhantering

Hotell- och restaurangverksamhet

Arbetsmiljöverket har en sida om att arbeta på restaurang och en broschyr (ADI 611) som finns på 11 olika språk utöver svenska. Arbetsmiljöverket har också information om att projektera och bygga restaurang.

Prevent har publicerat en GRATIS!-checklista om Restauranger och storkök.

Fastighetsverksamhet, inkl. lokalvård

Allt om städ är en webbplats om arbetsmiljön vid städning. Fokus ligger på ergonomi, men inom något år kommer innehållet att breddas. Allt om Städ innehåller bland annat filmer som visar god arbetsteknik. GRATIS!

Prevent har publicerat en checklista om StädningGRATIS!

Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra stödtjänster

Bevakningsbranschen

På BYA:s hemsida finns information om arbetsmiljön inom bevakningsbranschen.

Prevent har publicerat flera GRATIS!-checklistor för bevakningsbranschen:
Bevakning – Larm och åtgärder
Bevakning – Parkeringsvakt
Bevakning – Publika miljöer
Bevakning – Ronderande bevakning
Bevakning – Störningsjour
Bevakning – Säkerhetskontroll
Bevakning – Stationär bevakning
Bevakning – Värdehantering

Bemanningsbranschen

IVL har undersökt hur arbetsmiljöarbetet fungerar för anställda i bemanningsbranschen. Rapporten Arbetsmiljö för anställda i bemanningsföretag – Hur kan ett väl fungerande arbetsmiljöarbete utformas? beskriver vad olika aktörer i bemanningsföretag och inhyrande företag kan göra för att skapa en säker och god arbetsmiljö för bemanningsanställda. GRATIS!

Prevent har publicerat en checklista (på svenska och engelska) för bemanningsföretag Bemanning och uthyrning och Staffing/placement services. Checklistan finns även som app för Iphone och Android. Läs mer och ladda ned appen här. GRATIS!

Callcenter

Arbetsmiljöverket sida om dator- och bildskärmsarbete t.ex. i callcenter. Se också ”arbete med bildskärm” samt broschyren ”Se och förstå” (ADI 542).

Utbildning

Arbetsmiljöverket sida om arbetsmiljöarbetet i skolan beskriver vem som ansvarar för vad. Arbetsmiljön i skolan beskrivs i en broschyr ADI 565. Det finns också ett faktablad ”tips om en bra arbetsmiljö i skolan”(ADI 679). Tips på hur lärare och elever minskar buller i skolan beskrivs i ADI 608.

Att se, höras och andas i skolan (H255)

Så arbetar du med kemikalier i skolan (H339) Boken kostar 250.-

Trafikskolor

Prevent har publiccerat en GRATIS!-checklista om Personbilsförare – Trafiklärare

Vård och omsorg; sociala tjänster

Arbetsmiljöverket har en sida om Hälso- och sjukvård och en om Omsorg och sociala tjänster.

Prevent har publicerat flera GRATIS!-checklistor för vård och omsorg:
Ambulanssjukvården
Dentallaboratorier
Hemtjänsten
Läkarmottagningar, vårdcentraler, primärvård
Medicinska laboratorier
Personliga assistenter
Privattandvården
Äldreomsorg, vård och behandlingshem.

Kultur, nöje, fritid

Prevent har publicerat flera checklistor för scenkonst. GRATIS!
Scenkonst – fysisk arbetsmiljö för ateljeer
Scenkonst – fysisk arbetsmiljö för dansare
(english version)
Scenkonst – fysisk-arbetsmiljö för musiker
Scenkonst – fysisk arbetsmiljö för skådespelare
Scenkonst – fysisk arbetsmiljö för sångare
Scenkonst – fysisk arbetsmiljö för teatertekniker
Scenkonst – fysisk arbetsmiljö för verkstäder
Scenkonst – mellanchefens arbetsmiljö
Scenkonst – psykosocial arbetsmiljö
english version
Scenkonst – självskattad funktionsbegränsning på grund av smärta – SEFIP
english version