Författararkiv: admin

Seminarium/workshop den 7 maj – Riskbedömning gällande vibrationer.

Vi kommer att ha ett seminarium/workshop den 7 maj där man ska lära sig göra en riskbedömning gällande vibrationer. För att få vara med så ska man ha ett ”eget material” att jobba med och målet är att man går därifrån med en färdig riskbedömning.

Länken till mer info är http://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar/kalendarium/riskbedomning-gallande-vibrationer/

och där anmäler ni er också. Sista anmälan är 4 april, och det hela går av stapeln i Stockholm.

I höst kommer vi också att ha en utbildning på 2 dagar om vibrationer. Snart kommer vi att lägga upp den kursen också på vår hemsida.

Med vänlig hälsning
Marie

Nytt kriteriedokument om Dieselavgaser

Nordiska Expertgruppen (NEG) har i samarbete med den nederländska expertkommittén DECOS utvärderat hälsoeffekterna av dieselavgaser i arbetsmiljön. För att minska hälsoriskerna bör man enligt rapporten reglera utsläppen av såväl partiklar som gaser, mätt som elementärt kol och kvävedioxid, på arbetsplatser där dieselmotorer används.

Dieselavgaser kan orsaka inflammatoriska förändringar i lungorna och på sikt lungcancer. Avgaserna har även satts i samband med irritation, ökat luftvägsmotstånd och hjärt-kärlsjukdom.

Striktare avgaskrav och teknisk utveckling har medfört att utsläppen av partiklar har minskat kraftigt, men det kommer att ta lång tid att byta ut alla äldre dieselmotorer. Risken att få lungcancer förväntas dock minska successivt i takt med att partikelhalterna på arbetsplatser och i miljön sjunker.

Dokumentet är publicerat i Arbete och Hälsa 2016;49(6) som utges vid Göteborgs universitet. Ladda ner dokumentet här:  http://hdl.handle.net/2077/44340

Sprid gärna denna information vidare.

Alla dokument producerade av NEG kan fritt laddas ned från www.nordicexpertgroup.org

Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön

• Startdatum: 2016-11-22 08:30
• Slutdatum: 2017-02-22 16:30
• Plats: Centrum för arbets- och miljömedicin, Solnavägen 4, Stockholm
De Arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige erbjuder i höst en utbildning om hur man mäter kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. Kursen är placerad i Stockholm och omfattar datumen 22-24 november 2016 och 7-8 februari 2017.
Detta är den första kursen i ett planerat antal liknande utbildningar på olika ställen i Sverige. Nästa kurs planeras i Umeå 2017, och sedan följer kurstillfällen i Örebro, Lund och Göteborg.

Syfte/målsättning
Kursen syftar till att höja kompetensen hos arbetsmiljöingenjörer/konsulter vad gäller att planera, utföra och rapportera arbetsmiljörelaterade mätningar inom de kemiska och fysikaliska områdena. Grundkunskaper inom det kemiska/fysikaliska arbetsmiljöområdet krävs, liksom kännedom om aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket.
Kursen kommer att läggas upp så att deltagarna får kännedom om lämpliga mätmetoder inom respektive område, och alla kommer att testa olika mätinstrument i mindre grupper. Mellan kursens två avsnitt (3 + 2 dagar) ska kursdeltagaren genomföra en egen arbetsmiljömätning och skriva en mätrapport. Mätrapporterna kommer vi sedan att gå igenom under del två av kursen.
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna ha kunskap inom följande områden:
• mätstrategi
• bullermätningar
• vibrationsmätningar
• mätning av partikelburna luftföroreningar
• mätning av gaser och ångor
• hur en mätrapport ska skrivas
Ett avsnitt om riskkommunikation utifrån en arbetsmiljöingenjörs perspektiv kommer att ingå i del två.

Målgrupp
Arbetsmiljöingenjörer/konsulter/yrkeshygieniker som saknar tillräckliga kunskaper om arbetsmiljömätningar. I första hand vänder vi oss till intresserade i Stockholmsregionen vid detta kurstillfälle.

Tid
• Omgång 1: tisdag 22 – torsdagen 24 nov 2016
• Omgång 2: tisdag 7 – onsdag 8 februari 2017
För godkänd kurs krävs deltagande i båda omgångarna, samt en godkänd mätrapport från egen genomförd mätning däremellan. Om du saknar möjlighet att genomföra en mätning kan kursledningen eventuellt förmedla kontakt för lämplig mätning.
Kursavgift och mer information
10 000 kronor. I avgiften ingår dokumentation, luncher och kaffe. Efter genomförd utbildning erhåller deltagare ett kursintyg. Mer information finns på http://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar

Arrangörer
Utbildningen sker i samarbete mellan Arbets- och miljömedicin i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro.
Vill du veta mer kan du också kontakta den yrkeshygieniker som finns på din närmaste arbets- och miljömedicinska enhet:
• Göteborg: Cert. yrkeshygieniker Anna Dahlman-Höglund (anna.dahlman-hoglund@amm.gu.se)
• Linköping: Cert. yrkeshygieniker Bengt Ståhlbom (bengt.stahlbom@regionostergotland.se)
• Lund: Cert.yrkeshygieniker Jan-Eric Karlsson (jan-eric.y.karlsson@skane.se)
• Umeå: Yrkeshygieniker Bodil Björ (bodil.bjor@vll.se)
• Uppsala: Yrkeshygieniker Helena Fornstedt (helena.fornstedt@akademiska.se)
• Örebro: Cert. yrkeshygieniker Lena Andersson (lena.anderssson4@regionorebrolan.se)

Utbildning för företagshälsovården om inomhusrelaterad ohälsa

Inomhusrelaterad ohälsa är ett växande problem. För att förbereda företagshälsovården på ett ökat antal patienter erbjuder nu Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm en utbildning om riskfaktorer för ohälsa i inomhusmiljön på arbetsplatser, handläggning av patienter/grupper samt utredning av inomhusmiljön.

Frågeställningar kring inomhusmiljö dominerar remisserna som kommer till Centrum för arbets- och miljömedicins patientmottagning i Stockholm.

– Problem med inomhusklimat på arbetsplatsen eller i hemmet är en problematik som kan komma att öka, bland annat på grund av klimatförändringen där exempelvis häftiga regn kan innebära ökande risk för fuktskador, säger Maria Albin, verksamhetschef vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Fler patienter till företagshälsovården

Från och med hösten 2016 kommer Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm att vara mer restriktiva när det gäller att ta emot patienter med inomhusmiljörelaterade problem. Istället vill man övergå till att i första hand vara ett stöd för och en diskussionspartner till företagshälsovården i arbetet med inomhusmiljörelaterad ohälsa.

– Om patientens besvär rör arbetsplatsens inomhusmiljö bör det primära omhändertagandet och utredningen ske via företagshälsovården. Företagshälsovården kan utreda mycket av den här problematiken både medicinskt och tekniskt, men ofta kopplas de inte in i ärendena. Det vill vi ändra på, säger Maria Albin.

För att företagshälsovårdens läkare och arbetsmiljöingenjörer ska kunna ta sig an inomhusrelaterade patientuppdrag i en utökad omfattning krävs utbildningsinsatser. Behovet av utbildning identifierades under de samtal som Centrum för arbets- och miljömedicin har fört i ärendet med Företagsläkarföreningen i Stockholm och FTF-Arbetsmiljö i region 5, Stockholmsregionen. Nu arrangerar de tre aktörerna därför gemensamt en utbildning för framförallt läkare och arbetsmiljöingenjörer inom företagshälsovården den 24-25 augusti.

Utbildning ger bred kunskap

– Utbildningen ska ge deltagarna kunskap om betydelsen av fukt, mögel, kemiska emissioner, allergen, ventilation, städrutiner i byggnader samt medicinska och psykosociala faktorer för ohälsa relaterade till inomhusmiljö, säger Maria Albin.

Mer specifikt ska läkarna kunna genomföra arbetsmedicinska utredningar med sambandsbedömningar avseende såväl gruppärenden som enskilda ärenden och kunna kommunicera resultatet med berörda. Arbetsmiljöingenjörerna ska kunna ta ställning till hur en utredning ska bedrivas avseende bland annat mätningar samt kunna tolka resultat av olika typer av mätningar. ST-läkare som vill tillgodoräkna sig kursen i sin utbildning kan få genomgå ett examinationsmoment och därefter få ett särskilt kursintyg.

Kursavgift och mer information

Utbildningen sker 24-25 augusti. Kursavgift 2 000 kronor. I avgiften ingår dokumentation, luncher och kaffe. Mer information finns på http://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar

Årsmöte Region 5

INBJUDAN

FTF Region 5 Årsmöte samt Seminarium om Arbetsmiljöverkets kommande föreskrift om elektromagnetiska fält

14 mars 2016 

Årsmöte

Vi välkomnar alla medlemmar till årsmöte. Kom och var delaktig i besluten samtidigt som du får möjlighet att träffa dina kollegor!

Seminarium

Vi gästar Arbetsmiljöverkets Janez Marinko, byrådirektör, Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer

Kallelse hittar ni här.

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp har genomförts tolv år i rad, med över 280 deltagare från en rad olika kommuner, myndigheter och företag. Kursen vänder sig till dig som har intresse av utredningar av olyckor och tillbud och som arbetar inom myndighet, offentlig eller privat verksamhet.’

Mer information här.

Kursens mål är att ge en bred och djup insikt i olika olycksutredningsmetoder samt erfarenheter av dessa och en teoretisk bakgrund. Kursen belyser olycksutredningars roll i säkerhetsarbetet inom olika sektorer på såväl verksamhets- som samhällsnivå.

Ett viktigt inslag är också det nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte som uppstår mellan kursdeltagarna som arbetar med utredningar inom olika samhällssektorer.

Kursen är en uppdragsutbildning och stöds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Nationellt forum för olycksutredning (NFO).

Kursträffarna genomförs på Hotell Statt i Katrineholm.

Rekommenderade förkunskaper

Kvalificerad olycksutredningsmetodik, 7.5 hp är en kurs för dig som har intresse av utredningar av olyckor och tillbud och som arbetar inom myndighet, offentlig eller privat verksamhet.

Det föreligger inga formella behörighetskrav för att få delta i en uppdragsutbildning på högskolenivå. Arbetsgivaren avgör vem som är lämplig att delta. Kursdeltagaren bör dock ha grundläggande kunskap och erfarenhet av olycksutredningar inom det egna verksamhetsområdet för att få ut mesta möjliga av kursen.

Utöver detta så är kunskaper i engelska värdefulla, eftersom en del av kursmaterialet är skrivet på engelska.

Undervisning

Kursen fördjupar kunskaperna och färdigheterna i analys av olycksförlopp, orsaker, övriga förhållanden kring olyckor och oönskade händelser samt strategier för lärande och säkerhetsförbättringar. Ett tiotal olika metoder för olycksutredning och analys behandlas och tillämpas. Kursen går även igenom flera teoretiska olycks- och systemmodeller som förklarar viktiga aspekter för säkerhet och systemberoenden i samhälle och organisationer. Kursen är teoretisk, men med praktiska tillämpningar i analysmetodik.

Kursen innehåller bland annat:

 • Olycksutredningsmetodik
 • Olycksteori
 • Genomgån av ett tiotal utrednings- och analysmetoder
 • Individuell utredningsmetod
 • Grupparbeten med tester av metoder
 • Utredningspraxis inom olika samhällssektorer
 • Kvalitetsaspekter och värderingar av utredningar
 • Juridiska aspekter på olycksutredning

Ett viktigt inslag är det nätverksbyggande och erfarenhetsutbyte som uppstår mellan kursdeltagarna som arbetar med utredningar inom olika samhällssektorer. Kursen är en uppdragsutbildning och stöds av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Nationellt forum för olycksutredning (NFO).

Genomförande

Kursen genomförs på nedanstående datum i internatform på Hotell Statt i Katrineholm. Därutöver ingår individuella och gruppvisa uppgifter på distans via utbildningsplattformen It´s Learning. Därmed får kursdeltagaren räkna med cirka en dags kursarbete per vecka mellan träffarna för inläsning och hemuppgifter.

Efter avslutad kurs erhålls kursintyg. För den som så önskar finns möjlighet att examineras för att erhålla 7.5 högskolepoäng.

Föreläsare

Anders Bergqvist, Mattias Strömgren, Carl Rollenhagen samt ytterligare föreläsare för specifika sakområden.

Kursträffar på Hotell Statt i Katrineholm 2015:

 • 2-4 september
 • 7-9 oktober
 • 4-6 november
 • 9-11 december

Kursen genomförs i dels internatform på Hotell Statt i Katrineholm och omfattar ovan fyra träffar samt föreläsningar och individuella och gruppuppgifter på distans via utbildningsplattformen It´s Learning.

Logi, mat och resor

Varje kursdeltagare bokar själv hotellrum och betalar internatkostnaden direkt till hotellet.Rum finns reserverade på Hotell Statt i Katrineholm för alla deltagare. Vi uppskattar om ni avvaktar med att kontakta hotellet till att ni fått ett välkomstbrev med mer information om bokning. Informationen skickas till alla anmälda i slutet på maj. Boende och konferenspaket kostar 3556 SEK exkl moms per träff. I priset ingår boende och frukost för två dagar samt för- och eftermiddagsfika samt lunch alla dagar.

Om kursdeltgaren vill ordna annat boende så går det också bra, dock tillkommer kostnader för måltider etc enligt överenskommelse med hotellet. Konferenspaket på Hotell Statt kostar 1616 SEK exkl moms per träff.

Kurskostnad

Kurskostnaden är 24 000 SEK exkl moms per deltagare. Obligatorisk litteratur ingår i kurspriset. Kursanmälan är bindande. Vi förbehåller oss rätten att ställa in kursen vid för få deltagare och kontaktar er omgående. Kursen kan ta emot 30 deltagare. Faktura för kursavgiften skickas ut strax efter kursstart.

Tidigare kursdeltagare

Kommuner (t.ex. räddningstjänst), statliga myndigheter, industriföretag, konsulter inom hälsa och säkerhet, forsknings- och utbildningsinstitutioner och landsting,

Exempel:

AKZONOBEL, Arbetsmiljöverket, Banverket, Boverket, Brandkåren Attunda, E.ON Sverige AB, Ekerö brandförsvar, Elsäkerhetsverket, ENI Norge AS, Eskilstuna kommun Miljö- och räddningstjänstförvaltningen, Försvarsmakten, Gästrike Räddningstjänstförbund, Göteborgs Hamn AB, Halmstad kommun Räddninstjänsten, Höglandets Räddningstjänstförbund, Karlstads universitet, Kärnkraftssäkerhet och Utbildning AB, Landskrona Räddningstjänst, Landstinget Gävleborg, Landstinget i Värmland, LKAB, Länssjukhus i Kalmar, Malun-Sälens kommun Räddningstjänsten, Manpower Business Solutions Industriservice Räddningstjänst, Norrhälsinge Räddningstjänst, OKQ8, Polismyndigheten i Stockholms län, Preem Petrolium AB, Ringhals AB, Räddningstjänsten Dalamitt, Räddningstjänsten Falköping-Tidaholm, Räddningstjänsten i Karlstadsregionen, Räddningstjänsten Norrtälje, Räddningstjänsten Storgöteborg, Räddningstjänsten Västra Skaraborg, Räddningsverket, Saab Aerosystems, Scandpower Risk Management AB, Sigtuna kommun Räddningstjänsten, SJ AB, Sjukhuset i Varberg, Sjöfartsverket, Statens Haverikommission, Statens Kärnkraftsinspektion, Stockholms Brandförsvar, Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund, Säkerhetsteknikcentralen TUKES, Södertörns Brandförsvarsförbund, Södra Roslagens Brandförsvar, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Tjörns kommun Räddningstjänsten, Umeå kommun Brandförsvar & säkerhet, Vattenfall, Vejdirektoratet, WSP Sverige AB, Vägtrafikinspektionen, Vägverket, Åklagarmyndigheten.

Examination

Examination bygger på aktivt deltagande vid seminarier och genomförande av hemuppgifter och projektarbeten som grundas i anvisad litteratur.

Utvärdering

Utvärdering sker genom dialoger och frågeformulär.

Mötesprotokoll Riks 2015

Mötesprotokoll FTF Riks 2015:01

Mötesprotokoll FTF Riks 2015:2

Mötesprotokoll FTF Riks 2015:3

Mötesprotokoll FTF Riks 2015:4

Konstituerande Styrelsemöte 08MAY2015

Årsmöte Riksföreningen FTF Arbetsmiljö 2014_23 april 2015

Mötesprotokoll FTF Riks 2015:5

Mötesprotokoll FTF Riks 2015:5

Mötesprotokoll FTF Riks 2015:6

Mötesprotokoll FTF Riks 2015:7

Mötesprotokoll FTF Riks 2015:8

Mötesprotokoll FTF Riks 2015:10

USE2015 Konferens

Nästa höst kommer den tredje konferensen om småföretag och arbetsmiljö att gå av stapeln i Nederländerna. Konferensen USE2015, understanding small enterprises har denna gång tre teman: Healthy and safe working environments at SMEs, Health organisations as small businesses, and SMEs in a networked society.

Info om konferensen finns på USE2015, http://www.useconference.com/home

Konferens i Jönköping

Hej Alla,

Konferens i Jönköping den 7/11

 • Sanktionsavgifter
 • Mätmetodik/-strategi
 • Information om kommande föreskrifter.

Jurist Pia Lindqvistoch Gbg och Agneta Jangenfeldt medverkar. Båda är från Arbetsmiljöverket.

För med information kontakta: lars.engman@telia.com

 

Nyhetsbrev FHV forskning

Till dig med intresse för forskning som bedrivs inom Kompetenscentret för företagshälsovård*

I slutet av oktober kommer Kompetenscentret för företagshälsovård att ge ut sitt första Nyhetsbrev.

Nyhetsbrevet ska ge dig och alla med intresse för arbetslivsutveckling med koppling till företagshälsovård ökad kännedom om aktuell forskning som utförs inom Kompetenscentret för företagshälsovård. Det kommer att påminna dig om vad som är på gång inom forskningen och ge möjlighet till fördjupad kunskap genom länkar till Kompetenscentrets webbplats: www.fhvforskning.se
Förhoppningen är naturligtvis att forskningens resultat i allt högre utsträckning ska komma arbetsliv och praktiker till nytta. Nyhetsbrevet kommer att ges ut ca fyra gånger per år via mail.

Hur blir man prenumerant?
Är du intresserad av att prenumerera behöver du som får denna information inte göra någonting. Vill du inte ha Nyhetsbrevet ber vi dig att svara genom att skicka tillbaka detta mail till avsändaren. Då tas du bort från sändlistan.

Sprid gärna informationen om Nyhetsbrevet till kollegor och övriga intresserade i ditt nätverk. På www.fhvforskning.se under ”Nyhetsbrev” kan man anmäla sig som prenumerant.

*Kompetenscentret för företagshälsovård är ett samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Karolinska Institutet (KI), IVL Svenska Miljöinstitutet och Uppsala Universitet. Syftet med kompetenscentret är att skapa en kunskapsplattform för FHV för att informera och sprida den kunskap som utvecklas inom forskningsprogrammen. Inom kompetenscentret forskar vi om pro-aktiva och reaktiva insatser på både organisations- och individnivå med målet att minska riskerna för arbetsrelaterad ohälsa samt förbättra hälsan hos de anställda.

Med vänlig hälsning

Kompetenscentret för företagshälsovård

genom

Hanna Bonnevier

Hanna Bonnevier | Projektassistent
Institutet för miljömedicin | Karolinska Institutet

Enheten för interventions- och implementeringsforskning
Nobels väg 13 | 171 77 Stockholm
08-524 827 41
hanna.bonnevier@ki.se | www.ki.se/imm/iir
______________________________________

Karolinska Institutet – ett medicinskt universitet

Gör en självskattning av ert arbetsmiljöarbete

Välkommen till detta självskattningsverktyg som tar utgångspunkt i reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete. Skattningen görs genom att ta ställning till ett antal påståenden och avgöra hur väl de stämmer in på er verksamhet. Skattningen kan göras i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare och resultatet är tänkt att användas som ett internt stöd och diskussionsunderlag.

Ni kan antingen göra självskattningen för hela er verksamhet eller skapa en enkät där flera delar av er verksamhet får möjlighet att svara. Efter avslutad självskattning erhålls en sammanställning som kan sparas digitalt. Alla svar och resultat är anonyma.

Verktyget hittar du här.

Pinfärsk rapport – svårt att återgå till arbetet efter lång sjukfrånvaro

Hej, 

Idag har jag fått länkad till mig angående en rapport som kommit ut alldeles nyss, nedan länk till pressmeddelande samt till hela rapporten. 

Pressmeddelandet ni finner gäller en pinfärsk rapport som är en del av KIs uppdrag att utvärdera den så kallade rehabiliteringsgarantin. 

http://ki.se/imm/svart-att-aterga-till-arbetet-efter-lang-sjukfranvaro

Rapporten finner ni i sin helhet på Kompetenscentret för företagshälsovårds hemsida 

www.fhvforskning.se 

LinkedIn sluten grupp – nu öppen för ansökningar

Hej Alla,

LinkedIn gruppen FTF Arbetsmiljö är nu öppen för medlemmar att söka medlemsskap. Där kommer man kunna ställa frågor, se andra medlemmars bakgrund och skapa kontakt m.m.

Mer information om detta kommer så småningom, men håll ögonen öppna så att du inte missar att dels registrera dig på LinkedIn och sedan söka medlemsskap i vår grupp FTF Arbetsmiljö.

Gruppen är enbart för medlemmar. För medlemsförmåner och anmälan se här.

Hoppas på att se så många som möjligt av er där!

Gratis mätmetod ”App” för Arbetsplatsens psykosocial puls

Ni har väl inte missat Appen som mäter arbetsplatsens psykosociala puls?!?

APP är en checklista för att identifiera risker och brister i den psykosociala arbetsmiljön. APP är utvecklat av Roma Runeson, leg. psykolog och leg. psykoterapeut vid Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset och Britt-Marie Kjölsrud, arbetsmiljöinspektör och socionom vid Arbetsmiljöinspektionen i Falun.

Checklistan är konkret och enkel att använda. Frågorna fångar de mest aktuella psykosociala riskerna och de är kopplade till föreskrifter och paragrafer i arbetsmiljölagstiftningen. Exempel på frågeområden: Hur är min organisation, är bemanningen tillräcklig? Hur fungerar personalpolicyn? Är sjukfrånvaron för hög? Är personalomsättningen för stor? Finns det några riskkällor? Arbetar vi under tidspress? Har arbetsmängden ökat under de senaste åren? Har vi någon motvikt mot stress, till exempel stöd eller handledning från chefen?

Checklistan kan användas av alla, både arbetsmiljöinspektörer som snabbt vill få en helhetsbild av en arbetsplats, som ett stöd för fackliga representanter, av arbetsledningen och av var och en som vill ta pulsen på sin egen arbetssituation. Checklistan kan användas enskilt eller i grupp, till exempel på personalmöten. Med hjälp av 45 frågor kan man snabbt bli medveten om vad som skapar negativ stress och vad som kan förbättras.

Checklistans förstasida pryds med ett citat av en okänd överste: ”En armés moral präglas av hur man tar hand om sina döda och sårade”.

Alla arbetsgivare är ju skyldiga att se till att arbetsmiljöarbetet fungerar och att ta hand om de personer som är utsatta. Med stöd av Arbetarskyddsstyrelsens föreskrift Systematiskt arbetsmiljöarbete och vår checklista kan vilken chef som helst göra ett bra jobb vad gäller den sociala arbetsmiljön.

APP kostar inget och får kopieras fritt.

Användningsområde
APP kan användas som ett verktyg för att identifiera psykosociala riskfaktorer på en arbetsplats. Genom APP får man information om arbetsplatsen uppfyller arbetsmiljölagens krav på det psykosociala området. APP används på många olika kreativa sätt då man vill lägga fokus på ohälso- och hälsofaktorer i den psykosociala arbetsmiljön.

Kort beskrivning och bakgrund
APP är en enkel checklista med 45 forskningsaktuella psykosociala frågor som också kopplas till gällande lagstiftning. Frågorna kombineras i fem index: organisation, personalpolicy, arbetsmiljöarbete, riskfaktorer och motvikt mot stress. Genom APP får man en överblick över arbetsplatsens psykosociala brister eller styrkor.

Styrkor
APP är enkelt för den anställde att besvara och enkelt för utföraren att sammanställa. APP är ett pedagogiskt instrument som vägleder in i systematisk arbetsmiljöarbete.

Begränsningar
APP har sina begränsningar, det går inte riktigt på djupet av problemen men är mera avsedd som diskussionsunderlag på arbetsplatsen. APP är också en introduktion för dem som inte är alls bekanta med arbetsmiljöns psykosociala risker. APP ska ha en medvetandegörande verkan snarare än en polisiär funktion. Det är individen själv eller gruppen som måste hitta sitt eget djup i diskussionen kring den egna arbetsplatsen.

Utbildning
Det krävs ingen specifik utbildning för att använda APP, dock är det bra att ha Arbetsmijöverkets författningssamlingar tillgängliga vid tolkning av resultatet.

Rätt att använda
APP är utvecklad av psykologen Roma Runeson och socionomen arbetsmiljöinspektören Britt-Marie Kjölsrud. APP får kopieras och användas fritt för eget bruk dock ej för försäljning.

Referenser

APP är publicerad i mars 2002 som en rapport vid Arbets- och miljömedicin i Uppsala.

APP 2002 © Runeson R & Kjölsrud BM, Rapport från AMM, Akademiska sjukhuset, Uppsala.

Tönvik- Askmark Barbro (2007) Psykosocial arbetsmiljö vid en gymnasieskola. En jämförelse mellan skolans fem olika sektorer utifrån Arbestplatsens Psykosociala Puls (APP). Luleå tekniska universitet, examensarbete, påbyggnadsutbildningar, Arbetsmiljöledning. Institutionen för Arbetsvetenskap.

Kontakt/frågor
För ytterligare frågor om metoden eller handledning vid rapportskrivning kontakta gärna Roma Runeson, tel. 018-611 36 54.

Material från SSG konferens mars 2014

Hej Alla,

Här kommer intressant presentationsmaterial från SSG konferensen i Sundsvall under mars 2014.

Spännande inlägg kan vara från LKAB angående underentreprenörer, eller varför inte få inspiration från ordläkaren själv.

Anna_Kalldén_Ordlakaren_SSG_2014

Henrik_Magnusson_LKAB

Magnus_Nygren_Lulea_Tekniska_Universitet

Själva länken till sammanfattningen om konferensen hittar du här.

Gratis magasin

Hej Alla,

 

Ni har väl inte missat att man kan beställa Forte:s magasin om forskningsområden gratis genom att gå in här.

Forte finansierar forskning för människors hälsa, arbetsliv och välfärd. Vi är en statlig myndighet under Socialdepartementet. Forte står den för styrka och kraft som vår finansiering bidrar med till det svenska forskarsamhället och på sikt också till individens och samhällets utveckling.

 

Hälsokollen – kampanj

Nu lanserar Arbetsmiljöverket och Försäkringskassan tillsammans en ny informationskampanj, med fokus på långsiktigt friska medarbetare och arbetsplatser. Med kampanjen vill vi inspirera framförallt mindre företag och organisationer att satsa på förebyggande arbete. Företagshälsovården kan vara ett stöd i det arbetet. I den här kampanjen vill vi visa hur arbetsgivare konkret kan skapa långtidsfriska medarbetare och därigenom välmående företag och organisationer. Basen i kampanjen är fyra nycklar till friska företag, som tagits fram av forskningsprojektet Hälsa och framtid.

För att komma till kampanjen klicka här.