Kategoriarkiv: Region 5

Seminarium om svetsning på CAMM i Stockholm 2018-01-19.

Inbjudan finner du här: Inbjudan Svetsning 2018-01-19

Bakgrund:
Svetsning har blivit klassat som cancerframkallande av WHO´s cancerinstitut!

Tidigare har man mest pratat om att svetsning i rostfritt ökar risken för cancer (p.g.a exponering för sex-värt krom) men nu klassas all svetsning som cancerframkallande.
Med anledning av det kommer Centrum för Arbets- och Miljömedicin (CAMM) att ordna ett seminarium, där vi belyser cancerrisken, men också andra risker. Vi kommer också att gå in på åtgärder för att minska exponeringen och prata om medicinska kontroller. Seminariet vänder sig till medicinsk och teknisk personal på företagshälsovården, chefer och skyddsombud i berörda branscher och andra intresserade.
Seminariet är fredagen 19 januari klockan 13 – 16.30 och det är kostnadsfritt.
Läs mer och anmäl dig via vår hemsida www.camm.sll.se/svetsning.

Arbetsmiljöstandarden ISO 45001

FTF träff_Seminarium om kommande arbetsmiljöstandard_SEP2017

Vi ägnar två timmar en eftermiddag åt den kommande arbetsmiljöstandarden ISO 45001 med guidning från SIS.

Plats: Arbetsmiljömedicin, Solnavägen 4 plan 10, STOCKHOLM

Tid: 25 september kl. 14-16

Tema: ISO 45001 med fokus på förändringarna jämfört med nuvarande arbetsmiljöstandard
OHSAS 18001 och hålls av Anneli Häkkinen, SIS

Det är bra om ni anmäler er innan den 20 september till:

borje.karvonen@teracom.se

Hoppas vi ses/ Styrelsen FTF region 5

Pub kväll – 30 Aug. i Stockholm

FTF träff_Pub-kväll aug 2017 Akkurat

Pub-kväll

Vi inleder hösten med att träffa nya och gamla kollegor över lite tilltugg och något att dricka

Plats: Akkurat, Hornsgatan 18 (T-bana Slussen)

Tid: 30 augusti kl 16.30

Det är bra om ni anmäler er senast den 27 augusti till:

elisabeth.selander@sas.se eller karin.grahn@sll.se

Hoppas vi ses/ Styrelsen ☺

Föreningen bjuder på den första drycken!

INBJUDAN – Region 5 – Buller 9 Nov. 2017

Den 9 november kl. 13.00-16.00

Seminarium om buller och instrument för att mäta buller. Lär dig mer om hur bullret karaktär har förändrats och hur det kan åtgärdas.

Föreläsare: Bengt Johansson

Adress: Centrum för Arbets- och Miljömedicin, Solnavägen 4, plan 10, 113 65 Stockholm

Vi välkomnar alla medlemmar till detta kostnadsfria seminarium.

Kom och träffa dina kollegor!

FTF Inbjudan_Buller_09NOV2017

Nytt kriteriedokument om Dieselavgaser

Nordiska Expertgruppen (NEG) har i samarbete med den nederländska expertkommittén DECOS utvärderat hälsoeffekterna av dieselavgaser i arbetsmiljön. För att minska hälsoriskerna bör man enligt rapporten reglera utsläppen av såväl partiklar som gaser, mätt som elementärt kol och kvävedioxid, på arbetsplatser där dieselmotorer används.

Dieselavgaser kan orsaka inflammatoriska förändringar i lungorna och på sikt lungcancer. Avgaserna har även satts i samband med irritation, ökat luftvägsmotstånd och hjärt-kärlsjukdom.

Striktare avgaskrav och teknisk utveckling har medfört att utsläppen av partiklar har minskat kraftigt, men det kommer att ta lång tid att byta ut alla äldre dieselmotorer. Risken att få lungcancer förväntas dock minska successivt i takt med att partikelhalterna på arbetsplatser och i miljön sjunker.

Dokumentet är publicerat i Arbete och Hälsa 2016;49(6) som utges vid Göteborgs universitet. Ladda ner dokumentet här:  http://hdl.handle.net/2077/44340

Sprid gärna denna information vidare.

Alla dokument producerade av NEG kan fritt laddas ned från www.nordicexpertgroup.org

Mätutbildning för kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön

• Startdatum: 2016-11-22 08:30
• Slutdatum: 2017-02-22 16:30
• Plats: Centrum för arbets- och miljömedicin, Solnavägen 4, Stockholm
De Arbets- och miljömedicinska enheterna i Sverige erbjuder i höst en utbildning om hur man mäter kemiska och fysikaliska faktorer i arbetsmiljön. Kursen är placerad i Stockholm och omfattar datumen 22-24 november 2016 och 7-8 februari 2017.
Detta är den första kursen i ett planerat antal liknande utbildningar på olika ställen i Sverige. Nästa kurs planeras i Umeå 2017, och sedan följer kurstillfällen i Örebro, Lund och Göteborg.

Syfte/målsättning
Kursen syftar till att höja kompetensen hos arbetsmiljöingenjörer/konsulter vad gäller att planera, utföra och rapportera arbetsmiljörelaterade mätningar inom de kemiska och fysikaliska områdena. Grundkunskaper inom det kemiska/fysikaliska arbetsmiljöområdet krävs, liksom kännedom om aktuella föreskrifter från Arbetsmiljöverket.
Kursen kommer att läggas upp så att deltagarna får kännedom om lämpliga mätmetoder inom respektive område, och alla kommer att testa olika mätinstrument i mindre grupper. Mellan kursens två avsnitt (3 + 2 dagar) ska kursdeltagaren genomföra en egen arbetsmiljömätning och skriva en mätrapport. Mätrapporterna kommer vi sedan att gå igenom under del två av kursen.
Efter genomgången kurs ska kursdeltagarna ha kunskap inom följande områden:
• mätstrategi
• bullermätningar
• vibrationsmätningar
• mätning av partikelburna luftföroreningar
• mätning av gaser och ångor
• hur en mätrapport ska skrivas
Ett avsnitt om riskkommunikation utifrån en arbetsmiljöingenjörs perspektiv kommer att ingå i del två.

Målgrupp
Arbetsmiljöingenjörer/konsulter/yrkeshygieniker som saknar tillräckliga kunskaper om arbetsmiljömätningar. I första hand vänder vi oss till intresserade i Stockholmsregionen vid detta kurstillfälle.

Tid
• Omgång 1: tisdag 22 – torsdagen 24 nov 2016
• Omgång 2: tisdag 7 – onsdag 8 februari 2017
För godkänd kurs krävs deltagande i båda omgångarna, samt en godkänd mätrapport från egen genomförd mätning däremellan. Om du saknar möjlighet att genomföra en mätning kan kursledningen eventuellt förmedla kontakt för lämplig mätning.
Kursavgift och mer information
10 000 kronor. I avgiften ingår dokumentation, luncher och kaffe. Efter genomförd utbildning erhåller deltagare ett kursintyg. Mer information finns på http://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar

Arrangörer
Utbildningen sker i samarbete mellan Arbets- och miljömedicin i Göteborg, Linköping, Lund, Stockholm, Umeå, Uppsala och Örebro.
Vill du veta mer kan du också kontakta den yrkeshygieniker som finns på din närmaste arbets- och miljömedicinska enhet:
• Göteborg: Cert. yrkeshygieniker Anna Dahlman-Höglund (anna.dahlman-hoglund@amm.gu.se)
• Linköping: Cert. yrkeshygieniker Bengt Ståhlbom (bengt.stahlbom@regionostergotland.se)
• Lund: Cert.yrkeshygieniker Jan-Eric Karlsson (jan-eric.y.karlsson@skane.se)
• Umeå: Yrkeshygieniker Bodil Björ (bodil.bjor@vll.se)
• Uppsala: Yrkeshygieniker Helena Fornstedt (helena.fornstedt@akademiska.se)
• Örebro: Cert. yrkeshygieniker Lena Andersson (lena.anderssson4@regionorebrolan.se)

Utbildning för företagshälsovården om inomhusrelaterad ohälsa

Inomhusrelaterad ohälsa är ett växande problem. För att förbereda företagshälsovården på ett ökat antal patienter erbjuder nu Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm en utbildning om riskfaktorer för ohälsa i inomhusmiljön på arbetsplatser, handläggning av patienter/grupper samt utredning av inomhusmiljön.

Frågeställningar kring inomhusmiljö dominerar remisserna som kommer till Centrum för arbets- och miljömedicins patientmottagning i Stockholm.

– Problem med inomhusklimat på arbetsplatsen eller i hemmet är en problematik som kan komma att öka, bland annat på grund av klimatförändringen där exempelvis häftiga regn kan innebära ökande risk för fuktskador, säger Maria Albin, verksamhetschef vid Centrum för arbets- och miljömedicin.

Fler patienter till företagshälsovården

Från och med hösten 2016 kommer Centrum för arbets- och miljömedicin i Stockholm att vara mer restriktiva när det gäller att ta emot patienter med inomhusmiljörelaterade problem. Istället vill man övergå till att i första hand vara ett stöd för och en diskussionspartner till företagshälsovården i arbetet med inomhusmiljörelaterad ohälsa.

– Om patientens besvär rör arbetsplatsens inomhusmiljö bör det primära omhändertagandet och utredningen ske via företagshälsovården. Företagshälsovården kan utreda mycket av den här problematiken både medicinskt och tekniskt, men ofta kopplas de inte in i ärendena. Det vill vi ändra på, säger Maria Albin.

För att företagshälsovårdens läkare och arbetsmiljöingenjörer ska kunna ta sig an inomhusrelaterade patientuppdrag i en utökad omfattning krävs utbildningsinsatser. Behovet av utbildning identifierades under de samtal som Centrum för arbets- och miljömedicin har fört i ärendet med Företagsläkarföreningen i Stockholm och FTF-Arbetsmiljö i region 5, Stockholmsregionen. Nu arrangerar de tre aktörerna därför gemensamt en utbildning för framförallt läkare och arbetsmiljöingenjörer inom företagshälsovården den 24-25 augusti.

Utbildning ger bred kunskap

– Utbildningen ska ge deltagarna kunskap om betydelsen av fukt, mögel, kemiska emissioner, allergen, ventilation, städrutiner i byggnader samt medicinska och psykosociala faktorer för ohälsa relaterade till inomhusmiljö, säger Maria Albin.

Mer specifikt ska läkarna kunna genomföra arbetsmedicinska utredningar med sambandsbedömningar avseende såväl gruppärenden som enskilda ärenden och kunna kommunicera resultatet med berörda. Arbetsmiljöingenjörerna ska kunna ta ställning till hur en utredning ska bedrivas avseende bland annat mätningar samt kunna tolka resultat av olika typer av mätningar. ST-läkare som vill tillgodoräkna sig kursen i sin utbildning kan få genomgå ett examinationsmoment och därefter få ett särskilt kursintyg.

Kursavgift och mer information

Utbildningen sker 24-25 augusti. Kursavgift 2 000 kronor. I avgiften ingår dokumentation, luncher och kaffe. Mer information finns på http://camm.sll.se/seminarier-och-utbildningar

Årsmöte Region 5

INBJUDAN

FTF Region 5 Årsmöte samt Seminarium om Arbetsmiljöverkets kommande föreskrift om elektromagnetiska fält

14 mars 2016 

Årsmöte

Vi välkomnar alla medlemmar till årsmöte. Kom och var delaktig i besluten samtidigt som du får möjlighet att träffa dina kollegor!

Seminarium

Vi gästar Arbetsmiljöverkets Janez Marinko, byrådirektör, Enheten för kemiska, mikrobiologiska och fysikaliska faktorer

Kallelse hittar ni här.